Bloeyendael in de knel?

door J. A. Weggemans, voorzitter van de Stichting Bloeyendael

Graag bespeek ik twee zaken met u, onze vrienden uit de Mauritsstraat.

1. geruchten over mogelijke verkoop van park Bloeyendael aan de provincie Utrecht
2. de aanzet voor een nieuw beheerplan van de Stichting Bloeyendael voor het park

Medio maart zijn wij opgeschrikt door geruchten over verkoop van het park door de gemeente aan de provincie Utrecht. Op 5 april heeft wethouder Gerard Abrahamse van Stadswerken (VVD) ons laten weten dat er geen concrete voorstellen bij het College van B en W bekend waren. Door de Staten-fractie en de Raadsfractie van Groen Links zijn vragen gesteld aan het provinciaal respectievelijk gemeentebestuur. Door ons is in een ambtelijk overleg met een gemeenteambtenaar van Stads-werken informatie gevraagd en op 6 april jl. verkregen. Daarbij bleek dat sprake is van een eerste verkennend ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente over de randvoorwaarden waarbinnen overdracht (verkoop, uitgifte in erfpacht) van Park Bloeyendael tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Het ambtelijk overleg is niet meer dan een voorlopige oriëntatie op de wederzijdse stand-punten. Het initiatief voor het overleg is uitgegaan van de provincie. Uitgifte in erfpacht is in de ambtelijke verkenning als de meest voor de hand liggende mogelijkheid genoemd.

In een notitie van 8 april hebben wij wethouder Abrahamse geïnformeerd over onze voorlopige opvattingen. Wij vinden dat een eventuele overdracht moet worden afgewogen tegen een visie over de kerntaken van de gemeente, het integrale beheer van het park en de directe omgeving, politieke beloften over het groenbeheer en toezeggingen om te investeren in het park. Hoofdmotief voor de dienst Stadswerken lijkt een besparing op onderhoud van € 70.000 per jaar (u leest het goed) en het "besparen" op achterstallig onderhoud van € 0,3 miljoen. Ook is - tegen de beloften in - in het voor-jaar 2006 niet gebaggerd in Park Bloeyendael, terwijl daarvoor begrotingsgeld bij de gemeente is gereserveerd. Het park heeft in 1975/76 bij de aanleg rond de € 8 miljoen gekost. De inzet van vrijwilligerswerk door onze Stichting wordt door de gemeente gewaardeerd op € 70.000 per jaar.

Als flankerend beleid willen de ambtenaren van Stadswerken (via bestemmingsplan en erfpacht-voorwaarden) regelen dat verder alles zo blijft als nu. De provincie zegt niet te willen bouwen in het huidige park en te willen investeren in het groen. Ook het bestaande beheercontract tussen onze Stichting en de gemeente Utrecht zou ongewijzigd van toepassing blijven. De activiteiten van onze Stichting (het vrijwilligerswerk) worden in die optiek als het ware "meeverkocht.

De feitelijke motivering, een bezuiniging van de dienst Stadswerken, vinden wij getuigen van een armzalige mentaliteit, waarvoor wij ons als burgers van de gemeente Utrecht diep schamen. Het traject voorziet in politieke besluitvorming door het College, consultatie van de raadscommissie Verkeer en beheer en een raadsbesluit. Een en ander valt daardoor onder verantwoordelijkheid van het nieuwe College van B en W.

Robert Giesberts (Groen Links) is door de coalitie voorgedragen als nieuwe wethouder Openbare Ruimte, Grondbeleid en Personele Organisatie. Het nieuwe College van PvdA, Groen Links CDA en Christenunie heeft iedereen in de stad uitgenodigd om samen met hen te werken aan een schone en groene stad die veilig en heel blijft. Er komt meer en mooier groen in en om de stad en groen in zelfbeheer van bewoners wordt gemakkelijker. Het volgende is een citaat uit het Collegeprogramma (hoofdstuk 2, openbare ruimte en veiligheid):

Een goed ingerichte en goed beheerde openbare ruimte houdt de stad aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren. Zo'n stad is er niet zo maar. Het vergt een inspanning van iedereen in de stad om hieraan bij te dragen. Van het college in de eerste plaats, maar we nodigen bewoners, bedrijven en maat-schappelijke organisaties nadrukkelijk uit zelf actief met inspirerende ideeën te komen en bij te dragen aan een schone, groene, hele en veilige stad. Met name bewoners kunnen geld uit de verruimde leefbaarheidsbudgetten gebruiken voor maatregelen in hun eigen omgeving.

Mooier kunnen we het zelf niet formuleren. Maar in het Collegeprogramma is ook sprake van ombuigingen ("nieuw voor oud") van € 1,5 miljoen per programma naast de beleidsintensivering van € 1,9 miljoen voor openbare ruimte en veiligheid.

Aanzet voor een nieuw beheerplan van de Stichting Bloeyendael voor het park

Sinds het najaar 2005 zijn wij bezig om een aanzet voor een nieuw beheerplan te maken. In de wijkvisie Oost heeft het oude college een hoger onderhoudsniveau van Park Bloeyendael vastgelegd. In overleg met de dienst Stadswerken is vorig najaar geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn. Dit is ook verwerkt in ons rapport. De verkorte versie van het rapport "Een nieuw beheerplan voor natuurpark Bloeyendael te Utrecht" (maart 2006) treft u bijgaand aan. De uitgebreide versie is eerdaags op onze website www.bloeyendael.nl in te zien en te downloaden. Wij sturen dit rapport naar het nieuwe College van B en W. Ook zullen wij aandringen op duidelijkheid op korte termijn over de interpretatie van het Collegeprogramma voor wat betreft Bloeyendael.

De Stichting Bloeyendael ziet het beheer van een natuurgebied als Bloeyendael als een kerntaak van de gemeente Utrecht. Overdracht van het park betekent dat voor het gebied rond de Oostbroekselaan en omgeving en voor de aanlooproutes een andere instantie (de gemeente) beheerder is dan voor het hoofdgedeelte van het park (de provincie). Dat komt de eenheid van beheer in het grotere gebied niet ten goede. Ook kloppen de financiële rekensommen rond de "bezuiniging" niet. Voorts zijn wij niet overtuigd van de capaciteiten van de provincie om het park als natuurpark te beheren. Evenmin zijn wij bekend met de overwegingen van de provincie Utrecht om een stadspark in beheer over te nemen.

Wij verwachten van het nieuwe College dat het afstand neemt van de ambtelijke ideeën van de dienst Stadswerken. Als dat niet gebeurt, zullen wij ons beraden op onze positie. U hoort dan nog van ons.